കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Lent is a time of spiritual preparation for Easter, purifying our action and motives from spiritual obstacles and participating in the passion and death of Christ through self-sacrifices, in the belief that with Christ we will rise again.

Lent is Preparation. Israel prepared for forty years before entering in to the promised

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday19-2-20186.45---7.15 12.00 Noon---12.30 & 7.00--7.30
Tuesday20-2-2018
Wednesday21-2-2018
Thursday22-2-20186.45----7.1512.00 Noon---12.30 &7.00-7.30
Friday23-2-20184.45---5.45
Saturday24-2-20185.00----5.30
Sunday25-2-20186.45----7.157.30----8.15

Last Updated on 18th February 2018, 05:52:39 pm

Announcements

കുരിശിന്‍റെ വഴി

നോമ്പുകാലത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്കു 12:45 ഗേള്‍സ് സ്‌ക്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള കുരിശിന്റെ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Read More

ദുഃഖാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. Polycarp of Smyrna

Saint of the Day

On Feb. 23, the Catholic Church remembers the life and martyrdom of St. Polycarp, a disciple of the apostle and evangelist St. John. Polycarp is celebrated on the same date by Eastern Orthodox Christians, who also honor him as a Saint.

Polycarp is known to later generations primarily through the account of his martyrdom, rather than by a formal biography. However, it can be determined from that account that he was born around the year 69 AD. From the testimony he gave to his persecutors – stating he had served Christ for 86 years – it is clear that he was either raised as a Christian, or became one in his youth.

Growing up among the Greek-speaking Christians of the Roman Empire, Polycarp received the teachings and recollections of individuals who had seen and known Jesus during his earthly life. This important connection – between Jesus' first disciples and apostles and their respective students &ndaRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement