കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

പ്രകാശത്തിന്റെ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Ignatius of Antioch

Saint of the Day

On Oct. 17, the Roman Catholic Church remembers the early Church Father, bishop, and martyr Saint Ignatius of Antioch, whose writings attest to the sacramental and hierarchical nature of the Church from its earliest days. Eastern Catholics and Eastern Orthodox Christians celebrate his memory on Dec. 20.

In a 2007 general audience on St. Ignatius of Antioch, Pope Benedict XVI observed that “no Church Father has expressed the longing for union with Christ and for life in him with the intensity of Ignatius.” In his letters, the Pope said, “one feels the freshness of the faith of the generation which had still known the Apostles. In these letters, the ardent love of a saint can also be felt.”

Born in Syria in the middle of the first century A.D., Ignatius is said to have been personally instructed – along with another future martyr, Saint Polycarp – by the Apostle Saint John. Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement